P. C. Stemann Rosenørn

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Poul Christian Stemann Rosenørn (1851-1911) var født på Møn som søn af amtmand, gehejmekonferensråd og indenrigsminister Mathias H. Rosenørn.


P. C. S. Rosenørn blev student i 1868 fra Randers lærde Skole og tog juridisk eksamen i 1874. Han blev derefter byfogedfuldmægtig i Randers. Fra 1878-1894 var han amtsfuldmægtig i Ringkøbing og fra 1894-1898 besatte han posten som birkefuldmægtig i Løgstør og herredsfoged i Års og Slet. Her var han medforfatter til en ministeriel redegørelse om fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse i Danmark.

I efteråret 1898 blev Rosenørn budt velkommen i Silkeborg efter at birkedommer Theodor Adler Lund var død 16. august samme år. Han tiltrådte embedet som byens tredje birkedommer 26. november 1898.

Det var i en travl periode, at han overtog ledelsen af byens anliggender. Som følge af lov af 7. april 1899 blev Silkeborg købstad ved årsskiftet i 1899/1900. Dermed kom han til at forestå overgangen fra handelsplads til købstad.

Han arbejdede tæt og godt sammen med den lokale dommerfudmægtig Oscar Lund og blev hurtigt en aktiv medspiller i byens anliggender og i foreningslivet.

Politisk var Rosenørn konservativ, men fra 1902 til sin afsked måtte han foreliges med, at der var tre socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Rosenørn var medstifter af og første formand for Silkeborg Turistforening. Hans grundvigske livssyn betød endvidere, at han var aktiv i Højskoleforeningen og at han ganske kort efter sin tiltræden talte ved indvielsen af denne forenings nye bygning - Højskolehjemmet.

Ved hans afsked fremhæves også hans særlige interesse og medfølelse for ulykkeligt stillede børn - han havde således været en engageret tilsynsførende ved Himmelbjerggården.

Allerede 22. oktober 1904 forlod Rosenørn sit embede i Silkeborg og blev byfoged i Stege, hvor han døde i 1911. Han blev efterflugt som borgmester af Karl Kristian Ludvig Jürgens.

Rosenørn fik opkaldt en bænk efter sig på den sti fra Svejbæk Færgegård til Himmelbjerget, som turistforeningen fik etableret i perioden lige efter 1900.

Borgmesterhaven (beliggende Åhavevej 51-53) er opkaldt efter P. C. S. Rosenørn, ligesom den tilstødende Rosenørns Allé.